Shinnik - Chernomorets: evaluation of the FE

Shinnik - Chernomorets: evaluation of the FEShinnick: Safonov - 4,5; Fuzaylov - 5,0; Daev - 5,5; Dubinsky - 5,0; Shevchuk - 5,0; Kucharz - 5,5; kulichi - 5,0; Vasiliev - 5,5; Skokov (K) - 5,0; Kechinov - 5,5 (Berko, 80's b/o); Kushev - 5,5 (Garin, 65 - 5,0)Chernomorets: Levitsky (K) - 5,5; Tchoice - 5,5; Ivanov - 5,0; Cherkes - 5,0; Varlamov - 5,0; Snytko - 5,0; Ayupov - 5,0 (fГЎbio Augusto, 59 - 5,0); Nizovtsev - 5,5; Surodin - 4,5 (Gordeuk, 46 - 5,5); Piuk - 5,0; Terekhin - 5,5.Похожие статьи

Ваше имя
Ваша почта
Город, область
Рассылка комментариев

Ввести код: